Algemene Verkoopvoorwaarden Exotic Roots B.V.

 

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exotic Roots B.V., gevestigd te Zoetermeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78736927, hierna te noemen Exotic Roots B.V..

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Exotic Roots B.V. sluit met de
 • Onder overeenkomsten wordt verstaan: overeenkomsten betreffende verkoop- en aanverwante
 • Onder de koper wordt verstaan: iedere (rechts)persoon waar Exotic Roots B.V. een overeenkomst mee sluit voor het leveren van
 • Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde koper, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgend op eerder gesloten
 • Wijzigingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn voor Exotic Roots B.V. slechts bindend indien Exotic Roots B.V. deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen steeds met Exotic Roots B.V. te worden overeengekomen en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
 • Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen ten einde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht en aansluit bij de vernietigde
 • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werknemers van Exotic Roots B.V. en de door hem bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde

 

ARTIKEL 2: AANBOD

 • Alle aanbiedingen van Exotic Roots B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
 • Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk door de koper worden verstrekt. Schriftelijke opdrachten van de koper dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de aan te kopen
 • Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor Exotic Roots B.V. eerst bindend, indien zij binnen twee (2) werkdagen na ontvangst daarvan door Exotic Roots B.V. zijn aanvaard c.q. bevestigd, dan wel Exotic Roots B.V. daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 • Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Exotic Roots B.V. binden Exotic Roots B.V. niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn

 

ARTIKEL 3: PRIJZEN

 • Alle door Exotic Roots B.V. in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen worden gesteld in Euro’s en zijn gebaseerd op een eenmalige levering, tenzij door Exotic Roots B.V. anders vermeld/aangegeven.
 • De prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, exclusief omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten door deze belastingen veroorzaakt komen ten laste van de koper. Tenzij anders is overeengekomen zijn emballagekosten en kosten van vervoer van de te leveren zaken niet in de prijs
 • Exotic Roots B.V. is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk

berust op een druk- of schrijffout. 

 

 

 

 

ARTIKEL 4: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

 • Levering vindt plaats af bedrijf Exotic Roots B.V. of op de door aangegeven laadplaats, maar in ieder geval, onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop begonnen wordt de zaken in een door of namens de koper ter beschikking gesteld vervoermiddel te laden. Indien is overeengekomen dat het vervoer door of vanwege Exotic Roots B.V. zal geschieden, vindt levering plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen
 • Exotic Roots B.V. is gerechtigd in gedeelten te leveren. Iedere levering geldt als een aparte overeenkomst en kan afzonderlijk worden gefactureerd.
 1. Overschrijding van de bepaalde termijn voor de levering geeft de koper niet het recht zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te
 • Exotic Roots B.V. is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim indien hij van de koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin hem nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van Exotic Roots B.V. en/of zijn
 • Indien de koper de geleverde zaken niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt, is de koper van rechtswege in verzuim. Exotic Roots B.V. heeft alsdan het recht het geleverde voor rekening en risico van de koper te vervoeren naar en op te slaan op een door Exotic Roots B.V. vast te stellen plaats. Exotic Roots B.V. heeft dan recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten en geleden schade. Deze vergoeding bedraagt tenminste tien procent (10%) van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht van Exotic Roots B.V. om voor het meerdere schadevergoeding te
 • Indien de te leveren zaken binnen 24 uur na de aanbieding ter levering niet door de koper in ontvangst zijn genomen, is Exotic Roots B.V. gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen. De koper is alsdan aan Exotic Roots B.V. een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste tien procent (10%) van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht van Exotic Roots B.V. om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.

 

ARTIKEL 5: RISICO

Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de koper vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

 

ARTIKEL 6: HOEVEELHEID EN KWALITEIT

De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, en kwaliteitseisen geacht te voldoen aan wat is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs. Zijn tussen partijen geen kwaliteitseisen overeengekomen dan worden de zaken conform de in het Nederlands maatschappelijke verkeer voor dergelijke zaken gebruikelijke kwaliteitsnormen geleverd.

 

 

 

  ARTIKEL 7: OVERMACHT

 • Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Exotic Roots B.V. De verplichtingen herleven indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Exotic Roots B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel zo bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

 • Indien Exotic Roots B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het al geleverde q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

 • Bij aflevering door Exotic Roots B.V. (conform artikel 4 lid 1) dient de koper de bezorgde zaken te controleren in het bijzijn van de Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
 1. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn overeengekomen;
 2. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen is .
 • Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze zaken houdt voor de koper, is de koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van
 • Indien de koper wenst te reclameren is hij gehouden dit aan Exotic Roots B.V. te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 24 uur na Deze melding moet, indien dat mondeling is geschied, direct schriftelijk (e-mail, brief, deurwaardersexploot) aan Exotic Roots B.V. worden bevestigd.
 • De desbetreffende geleverde zaken dienen in zijn geheel aanwezig te blijven en de koper dient Exotic Roots B.V. in de gelegenheid te stellen de zaken te De koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldige schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.
 • Indien de reclame door Exotic Roots B.V. juist wordt bevonden, heeft Exotic Roots B.V. het recht hetzij de zaken te vervangen, met inachtneming van een redelijke termijn en instandhouding van de bestaande overeenkomst, dan wel het recht over te gaan tot teruggave van (een deel van) het
 • Indien de koper het geleverde heeft verwerkt is iedere aansprakelijkheid van Exotic Roots B.V. wegens gebreken uitgesloten.
 • Reclames betreffende het geleverde laten de verplichtingen van de koper met betrekking tot het geleverde, het eerder geleverde of het nog te leveren onverlet, tenzij de bruikbaarheid van het eerder geleverde onlosmakelijk is verbonden met de gebreken aan het geleverde waarover wordt
 • Reclames geven de koper geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt

 

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 • Indien Exotic Roots B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is
 • Exotic Roots B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Exotic Roots B.V. is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige
 • Exotic Roots B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Exotic Roots B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Exotic Roots B.V. toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Exotic Roots B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige
 • Indien Exotic Roots B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Exotic Roots B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
 • De aansprakelijkheid van Exotic Roots B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekeraar in een voorkomend geval wordt
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Exotic Roots B.V. of zijn leidinggevende /

 

ARTIKEL 10: EMBALLAGE

 • De door Exotic Roots B.V. voor het geleverde ter beschikking gestelde emballage, waaronder gerekend wordt fust, kratten e.d., wordt op de gangbare prijs doorbelast.
 • Indien de te retourneren emballage door Exotic Roots B.V. wordt opgehaald bij de koper, dient de emballage compleet en tijdig gereed te

 

 

ARTIKEL 11: BETALING

 • Betaling van de geleverde zaken dient binnen 14 dagen na de datum van de op de levering betrekking hebbende factuur plaats te vinden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze regeling is

Betaling dient te geschieden, zonder enig recht op korting of verrekening, ook in faillissement, ten kantore van Exotic Roots B.V. of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening. De kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van de koper.

 • Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudst openstaande
 • Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk aan Exotic Roots B.V. kenbaar te worden gemaakt binnen vijf (5) werkdagen na de
 • Ingeval een bestelling door Exotic Roots B.V. in gedeelten wordt uitgevoerd, is Exotic Roots B.V. gerechtigd onmiddellijk betaling te vorderen voor het afgeleverde deel, dan wel daarvoor tussentijds te
 • Indien de koper niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft Exotic Roots B.V. zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de koper de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) vanaf de vervaldag in rekening te brengen, tot aan de datum van complete voldoening en onverminderd de overige rechten welke Exotic Roots B.V.
 • Alle kosten welke voor Exotic Roots B.V. voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de koper van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, evenals de kosten van de raadsman/ advocaat en alle andere buitengerechtelijke evenals gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door Exotic Roots B.V. en de koper gesteld op het percentage/bedrag van de hoofdsom wat volgens de wet of daaruit voortvloeiende regelgeving is toegestaan, doch minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 500. De koper is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
 • Indien en voor zover de koper met de betaling in gebreke is, evenals in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van zijn onderneming, is al wat Exotic Roots B.V. van de koper te vorderen heeft onmiddellijk
 • Exotic Roots B.V. behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te
 • Exotic Roots B.V. is te allen tijde gerechtigd van de koper te verlangen dat deze zekerheid stelt ter zake van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien Exotic Roots B.V. dit verzoek heeft gedaan en zekerheidsstelling uitblijft, heeft Exotic Roots B.V., totdat de zekerheid wordt gesteld, het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment van
 1. Exotic Roots B.V. is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de koper op Exotic Roots B.V. te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de koper van Exotic Roots B.V..

 

 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle overeenkomsten, zowel koop- als andere overeenkomsten, met Exotic Roots B.V. gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse tekst van de voorwaarden is De toepasselijkheid van bepalingen van het verdrag van de Verenigde Naties betreffende koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Wenen 11-04-1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

ARTIKEL 13: GESCHILLEN.

Alle geschillen, uit met Exotic Roots B.V. gesloten overeenkomsten voortvloeiende, waaronder begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Exotic Roots B.V. worden berecht. Partijen kunnen, in afwijking van het voorgaande schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.

 

 

Zoetermeer, Augustus 2020